Regulamin

 1. OGÓLNE INFORMACJE.
 1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”), działający pod adresem bartlomiejsienkiewicz.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536) NIP 521-15-24-613, nr REGON 017479570 (zwaną dalej „Wydawnictwem”).
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków znajdujących się w jego za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane kontaktowe obsługi Sklepu: „Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO”, adres e-mail: kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl
 1. REJESTRACJA.
 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu  zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Sklep, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Sklepu jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika. Na Państwa mail  zostanie wysłana informacja o założeniu konta w Sklepie wraz z nadaniem nazwy użytkownika i wygenerowaniem hasła użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy paragon e-mail i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres. Koszt wysyłki ponosi zamawiający produkty Wydawnictwa. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 4. Zamawiający produkty składając zamówienie akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Plik ten można otworzyć po zainstalowaniu dowolnej przeglądarki plików pdf.
 5. Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji. W ustawieniach swojego konta można przejrzeć swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły konta.
 6. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa oświadczenia, iż podane przez Państwa dane osobowe są prawdziwe oraz że jesteście Państwo uprawnieni  do dysponowania tymi danymi osobowymi. Ponosi  Państwo odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Państwa.

III. ZASADY ZAKUPÓW, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wydawnictwo prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać książki i inne towary bez wad.  W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w pozycji dotyczącej Reklamacji.
 3. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie bartlomiejsienkiewicz.pl, i następnie zdecydować się na zakup.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.
 5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie bartlomiejsienkiewicz.pl, – staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. Przed dokonaniem zakupu zostaniecie Państwo poinformowani o kosztach wysyłki zamówionych towarów.
 7. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich liczby oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, opcjonalnie, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie NIP.
 8. Przed złożeniem zamówienia oświadczacie Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszym regulaminem i akceptujecie zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru sposobu płatności przez serwis Tpay przed złożeniem zamówienia oświadczacie ponadto Państwo, że zapoznali się Państwo z regulaminem serwisu Tpay.
 9. Po złożeniu zamówienia na adres Państwa poczty elektronicznej wskazany w koncie użytkownika lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Wydawnictwo złożonego zamówienia.
 10. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
 1. płatność elektroniczna za pomocą platformy Tpay, dokonywana przez Państwa przed realizacją przez Sklep Państwa zamówienia.
  Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemu można znaleźć na stronie https://tpay.com/.
 2. płatność za pomocą kodu BLIK. Aby jej dokonać wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej banku i wybrać opcję ”kod BLIK”, która generuje 6-cyfrowy kod. Na ekranie Państwa telefonu w aplikacji wyświetli się ten kod, który następnie wpisuje się bezpośrednio w polu do tego przeznaczonym w Sklepie.
 1. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Państwu.
 1. Wydawnictwo może pozbawić Państwa z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Państwa niniejszego regulaminu, a w szczególności, gdy Państwo:
  • podaliście w trakcie rejestracji dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuściliście się Państwo za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  • dopuściliście się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wydawnictwo za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszego regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Sklepu lub godzące w dobre imię Wydawnictwa.
 2. W przypadku dostawy na terenie Polski: ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa w trakcie procedury składania zamówienia,
 3. Z chwilą przekazania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi produktami, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania towaru przez wybraną przez Państwa firmę  dostarczającą standardowo  towary sprzedawane w Sklepie.

 

 1. TERMINY DOSTAWY.
 1. Książki i inne towary dostarczane są przez firmę wykonującą transport produktów zgodnie z wybraną przez Państwa usługą.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Zamówione przez Państwa w Sklepie oferowane książki lub inne towary mogą być dostarczone Państwu w inny, wskazany przez Państwa sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
  W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:

Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536)
z dopiskiem: “Zwrot”

Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez zamawiającego produkty. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku, kiedy wybrali Państwo sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Wydawnictwo sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, pokrywacie Państwo sami i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.
 1. REKLAMACJE.
 1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:

Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536)
z dopiskiem: „Reklamacja”

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 3. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
 4. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez zamawiającego produkty.

VII. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
 2. Wydawnictwo oferuje:
  a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
 3. Opis e-booka na stronie Sklepu zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć. Przed dokonaniem zakupu powinni Państwo sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym Państwo dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na Państwa urządzeniu elektronicznym.
 4. Zamówienie obejmujące e-booki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego.
 5. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Państwo przed zakupem pliku elektronicznego skontaktowali się z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierzają Państwo nabyć.
 6. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
 7. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego
 8. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu pliku elektronicznego przez Państwa realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wydawnictwem (złożenia przez Państwa stosownego zamówienia). Jednakże w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Państwa o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą przekazania Państwu informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od Państwa woli. Natomiast w sytuacji braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Wydawnictwo powstrzymuje się od udostępnienia nabytego pliku elektronicznego do końca przysługującego Państwu okresu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym w każdym czasie możecie Państwo wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy w porozumieniu z Wydawnictwem.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 11. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług na rzecz Państwa. Państwa zgoda stanowi dla nas podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, więc bez niej nie możemy podejmować żadnych czynności.
 2. Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO” z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 29A/61 (02-536) NIP 521-15-24-613, nr REGON 017479570
 4. W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail:  kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl
 5. Wydawnictwo jednoznacznie oświadcza, że w żaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedajemy ich nikomu. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.
 6. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,
  2. sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych,
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  4. ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),
  6. żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,
  7. prawo do przenoszenia danych,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

“Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”

„Analizy Systemowe – Bartłomiej Sienkiewicz – OTHAGO”

 1. Ludwika Narbutta 29A/61 Warszawa (02-536)

e-mail.: kontakt@bartlomiejsienkiewicz.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data”

(*) Niepotrzebne skreślić.